• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

14.12.2001

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα ακόλουθα : « Δια της παρούσης θα θάλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε γνώση της από 14-12-2001 επιστολής του κου Αριστειδή Στ.Μπελλέ, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας μας, σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποίησε στις 13-12-2001 που, λόγω της αξίας τους (συνολικής αξία 394.730.528 δρχ), εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του υπ’αριθμ.51/1992 Προεδρικού Διατάγματος.
Η ως άνωθεν συναλλαγή επέφερε αύξηση του ποσοστού που κατέχει ο κος Αριστείδης Στ. Μπελλές από 14,73% σε 15,84% (αύξηση 1,11%).