• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 19-10-2001 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

19.10.2001

Ο κος Αριστείδης Στ. Μπελλές Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σε επιστολή του προς το Χ.Α.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : « Στα πλαίσια των υποχρεώσεών μου βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 της υπ’αρίθμ. 5/204 / 14-11-2000 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , και σε σχέση με την από 19-10-2001 επιστολή γνωστοποίησης αγορών μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. τις οποίες προτίθεμαι να διενεργήσω , επισυνάπτω στην παρούσα επιστολή μου το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης διενέργειας συναλλαγών, συμπληρωμένο εκ νέου με την Χρηματιστηριακή Εταιρεία μέσω της οποίας έχω ενημερώσει ήδη από 25-9-2001 ότι θα διενεργήσω τις προαναγγελθείσες συναλλαγές μου βάσει άρθρου 10 της 5/204/14-11-2000 απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκ συνολικού ποσοστού 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και η οποία είναι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.
Στα πλαίσια της παρούσης ορθής επανάληψης της από 19-10-2001 γνωστοποίησής μου βάσει άρθρου 8 της 5/204/14-11-2001, περιορίζω επίσης το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενεργήσω τις ως άνω αγορές 50,000 τεμαχίων ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από 24-10-2001 έως τις 31-10-2001.»