• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

25.9.2001

Ο κος Αριστείδης Στ. Μπελλές Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. με επιστολή του προς το Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα ακόλουθα : « Σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’αρίθμ.5/204/14-11-2000 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα ήθελα να γνωστοποιήσω στην υπηρεσία σας ότι προτίθεμαι, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Α., να προβώ σε απόκτηση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5%, ήτοι αριθμού 1,450,283 μετοχών επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.. στην οποία ήδη κατέχω σήμερα ποσοστό 14,5%, ήτοι αριθμό 4,212,994 μετοχών.
Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ως άνω σκοπούμενη συναλλαγή μου επί μετοχών της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., θα διεκπεραιωθεί μέσω της Αγροτικής Χρηματιστηριακής Α.Χ.Ε. :
1. Ονοματεπώνυμο : Αριστειδης Μπελλές
2. Πατρώνυμο : Στέργιος
3. Επωνυμία Εταιρείας : ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
4. Απόκτηση / Εκχώρηση Δικαιωμάτων : Απόκτηση
5. Ποσοστό Υφιστάμενης Συμμετοχής Υπόχρεου Μετόχου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας : 14,5%
6. Είδος Συναλλαγής : Αγορά
7. Επιδιωκόμενος Όγκος Συναλλαγών : 1.450.283 τεμάχια
8. %του Συνόλου των μετοχών : 5%
9. Χρονικό όριο διενέργιεας συναλλαγών : Απο 27-9-2001 Έως 27-12-2001
10. Μέλος : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.
11. Ημερομηνία : 25-9-2001