• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

28.8.2000

Η εταιρεία σε απάντηση σχετικής επιστολής του Χ.Α.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : « Κατόπιν επικοινωνίας της εταιρείας με τους Βασικούς μετόχους αυτής, μας γνωστοποιήθηκαν από πλευράς τους τα ακόλουθα στοιχεία επί του αριθμού των μετοχών της εταιρείας που κατείχαν τα νομικά ή φυσικά αυτά πρόσωπα κατά την 11η Αυγούστου 2000 :
1) Αριστείδης Στεργίου Μπελλές: 202,994, 14,4%
2) Νικόλαος Εμμανουήλ Χαβιάρας: 3,155,402 , 10,8%
3) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:1,063,980, 3,6%
Τα στοιχεία που εδόθησαν ως ανωτέρω, υποστηρίζονται και από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα έγγραφα :
Α) Βεβαιώσεις διαθεσίμων λογαριασμών των δύο βασικών μετόχων της εταιρείας, εκδοθείσες από το Κ.Α.Α.
Β) Επιστολή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. »