• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

9.12.2004

Σε συνέχεια των από 8/12/2004 ανακοινώσεων που έλαβε απο την Τράπεζα ΑLPHA BANK A.E. και την μέτοχο εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., ως υπόχρεων γνωστοποίησης λόγω μεταβολής ποσοστού εισηγμένης εταιρείας βάσει των διατάξεων του Π.Δ.51/92, η εταιρεία FEEDUS A.Ε.Β.Ε., κατ'' εφαρμογή του άρθρου 281 παρ.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση , καταρτίσθηκε μεταξύ της Τράπεζας ΑLPHA BANK και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. στις 7-12-2004 έγγραφο περί επέκτασης ενεχύρου επί αριθμού 1.000.000 μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. , ιδιοκτησίας της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. , προς ασφάλεια δανειακής σύμβασης της εταιρείας ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. , στην οποία η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. έχει συμβληθεί ως εγγυήτρια .
Ως εκ τούτου, η Τράπεζα ΑLPHA BANK A.E. κατέχει πλέον 3.959.420 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών της FEEDUS A.E.B.E. ήτοι ποσοστό 15,15 %, ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 11,32 % επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας , το οποίο αντιστοιχούσε σε αριθμό 2.959.420 μετοχών .
Aντίστοιχα, η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. κατέχει 6.507.571 μετοχές με δικαίωμα ψήφου , ήτοι ποσοστό 24,896 % , ενώ προ της μεταβολής κατείχε 7.507.571 μετοχές με δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 28,722% επί του συνόλου των μετοχών) .
Το ποσοστό της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου της FEEDUS παραμένει το ίδιο, ήτοι 56,529 %.