• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

25.11.2004

Σε συνέχεια της από 24/11/2004 ανακοίνωσης που έλαβε χώρα από τον κο Αριστείδη Στ. Μπελλέ, μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας FEEDUS Α.Ε.Β.Ε, ως υπόχρεου γνωστοποίησης λόγω πώλησης μετοχών εισηγμένης εταιρείας βάσει των διατάξεων του ΠΔ 51/92 η εταιρεία FEEDUS Α.Ε.Β.Ε., κατ'' εφαρμογή του άρθρου 281 παρ 3 του ισχύοντος κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση του κου Μπελλέ, στις 23/11/2004 ο κος Αριστείδης Μπελλές πώλησε 1.824.275 μετοχές με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας εταιρείας FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. ιδιοκτησίας του σε θεσμικούς επενδυτές προς το σκοπό επίτευξης διασποράς .
Ως εκ τούτου, ο κος Αριστείδης Μπελλές κατέχει πλέον ποσοστό 23,124% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας καθώς και ποσοστό 3,20% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμό 836.614 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών της FEEDUS Α.Ε.Β.Ε., ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 30,10% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας καθώς και ποσοστό 10,179% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, το οποίο αντιστοιχούσε σε αριθμό 2.660.889 μετοχών με δικαίωμα ψήφου.