• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

22.11.2004

Σε συνέχεια της από 18-11-2004 ανακοινώσεως που έλαβε από την ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., ως υποχρέου γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 51/92 , η εταιρεία FEEDUS A.E.B.E. , κατ'' εφαρμογή του άρθρου 281 παρ 3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου , ανακοινώνει ότι η γνωστοποιηθείσα στις 17-11-2004 μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου απο τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. δεν εμπίπτει στις διατάξεις ΠΔ 51/92 και επομένως ως βάση υπολογισμού τυχόν νέας γνωστοποίησης μεταβολής ποσοστού συμμετοχής της NHΡΕΥΣ Α.Ε. στην FEEDUS A.E.B.E. θα αποτελέσει το ποσοστό που είχε δηλωθεί στις 5-11-2004.