• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

12.11.2004

Σε συνέχεια της από 12/11/2004 ανακοίνωσης που έλαβε από τον μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. , κο Αριστείδη Μπελλέ , ως υπόχρεου γνωστοποίησης λόγω μεταβολής ποσοστού εισηγμένης εταιρείας βάσει των διατάξεων του Π.Δ.51/92, η εταιρεία FEEDUS A.Ε.Β.Ε., κατ'' εφαρμογή του άρθρου 281 παρ.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση , καταρτίσθηκε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του κου Αριστείδη Μπελλέ στις 11-11-2004 έγγραφο περί μερικής άρσης ενεχύρου επί αριθμού 1.000.000 μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. , ιδιοκτησίας του κου Αριστείδη Μπελλέ , εκ του συνολικού αριθμού 6.207.958 μετοχών της FEEDUS με δικαίωμα ψήφου που είχε ενεχυριασθεί προς την Τράπεζα Πειραιώς δυνάμει της υπ?αρίθμ.220/20-10-2004 Σύμβασης Ενεχύρου .
Ως εκ τούτου, ο κος Αριστείδης Μπελλές, κατέχει πλέον 2.660.890 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών της FEEDUS A.E.B.E. ήτοι ποσοστό 10,179 %, ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 6,354 % επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας , το οποίο αντιστοιχούσε σε αριθμό 1.660.890 μετοχών .
Το ποσοστό του κου Αριστείδη Μπελλέ επί του μετοχικού κεφαλαίου της FEEDUS παραμένει το ίδιο, ήτοι 30,10 %.