• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

5.11.2004

Σε συνέχεια των από 4/11/2004 ανακοινώσεων που έλαβε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και τη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. , ως υπόχρεων γνωστοποίησης λόγω μεταβολής ποσοστών εισηγμένης εταιρείας βάσει των διατάξεων του Π.Δ.51/92, η εταιρεία FEEDUS A.Ε.Β.Ε., κατ'' εφαρμογή του άρθρου 281 παρ.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις ως άνω ανακοινώσεις , καταρτίσθηκε μεταξύ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. στις 4-11-2004 σύμβαση σύστασης ενεχύρου δυνάμει της οποίας συνεστήθη ενέχυρο επί αριθμού 3.263.500 μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. , ιδιοκτησίας της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. , το οποίο παρείχε μεταξύ άλλων στη Δανείστρια Τράπεζα το δικαίωμα ψήφου επί των ως άνω μετοχών.
Ως εκ τούτου, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. κατέχει πλέον ποσοστό 14,82 % επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας , το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμό 3.875.937 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών της FEEDUS A.E.B.E., ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 2,34 % επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας , το οποίο αντιστοιχούσε σε αριθμό 612.437 μετοχών .
Αντίστοιχα, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 32,291 % στην FEEDUS A.E.B.E. , το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμό 8.440.571 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών της εκδότριας , ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 44,776 % , το οποίο αντιστοιχούσε σε αριθμό 11.704.071 μετοχών με δικαίωμα ψήφου .
Το ποσοστό της ΝΗΡΕΥΣ επί του μετοχικού κεφαλαίου της FEEDUS παραμένει το ίδιο, ήτοι 58,441 %.