• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

13.10.2004

Σε συνέχεια της από 7/10/2004 ανακοίνωσής της περί στοιχείων που έλαβε από υπόχρεους γνωστοποίησης λόγω μεταβολής ποσοστών εισηγμένης εταιρείας βάσει των διατάξεων του Π.Δ.51/92 και κατόπιν της από 12/10/2004 υποβολής ορθής επανάληψης γνωστοποίησης της μετόχου εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. , η εταιρεία FEEDUS A.Ε.Β.Ε., κατ'' εφαρμογή του άρθρου 281 παρ.3 του ισχύoντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. επανέλαβε επί το ορθόν την από 6/10/2004 γνωστοποίησή της προς την FEEDUS A.E.B.E. , η δε διόρθωση αφορά σε μη εμφάνιση πλέον από την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. στο πεδίο των εμμέσων δικαιωμάτων ψήφου αυτής , των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν λόγω σύστασης ενεχύρου επί των μετοχών της εταιρείας FEEDUS προς ασφάλεια δανειοδότησης της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ΑLPHA BANK. H ως άνω μη εμφάνιση των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυρούχων τραπεζών ως εμμέσων δικαιωμάτων ψήφου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. κρίθηκε ότι συνάδει με το γεγονός ότι οι τράπεζες επιφυλάσσονται ρητά των δικαιωμάτων ψήφου επί των ενεχυρασθέντων μετοχών ιδιοκτησίας της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. , καίτοι παρέχουν εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. να τα ασκεί για λογαριασμό τους στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της FEEDUS A.E.B.E.
Προς το σκοπό της πληρέστερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, παρατίθενται κατωτέρω τα δικαιώματα ψήφου των ως άνω τραπεζών επί των μετοχών, ιδιοκτησίας της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. , της εταιρείας FEEDUS A.E.B.E.
1) YΠΕΡ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 743.000
AΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 612.437
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 11,24%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 2,345%
2) YΠΕΡ ALPHA BANK A.E.
AΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 800.000
AΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 659.420
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 12,11%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 2,52%
Ως εκ τούτου η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. προέβη σε επανάληψη επί το ορθόν της από 6/10/2004 γνωστοποίησης μεταβολής των δικαιωμάτων ψήφου αυτής επί των μετοχών της FEEDUS A.E.B.E. , η οποία έχει όπως ακολουθεί:
ΜΕΤΟΧΟΣ : ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 494.590
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 14.004.071
ΠΟΣΟΣΤΟ AMΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 7,486%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 53,576%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ: 30,78%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ : 58,441%