• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. – Γνωστοποίηση Συναλλαγών - άρθρα 10 & 13, Ν. 3340/2005

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

16.12.2005

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 (για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης αγοράς), η Εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η κα Μπελλέ Σουλτάνα σύζυγος του κου Μπελλέ Αριστείδη (Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου), στις 14/12/2005 προέβη στην πώληση 487.790 μετοχών της Νηρεύς Α.Ε., συνολικής αξίας € 887.240,97. Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία ο κος Μπελλές Αλέξανδρος υιός του κου Μπελλέ Αριστείδη (Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) προέβη στην πώληση 36.170 μετοχών της Νηρεύς Α.Ε. συνολικής αξίας € 66.578,00.