• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. – Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών Εισηγμένης Εταιρείας (Π.Δ. 51/92)

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

29.11.2005

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 του ισχύοντος κανονισμού του Χ.Α. και σύμφωνα με τις από 29-11-2005 γνωστοποιήσεις κατά Π.Δ.51/92, που έλαβε από τους κ.κ. Μπελλέ Αριστείδη του Στεργίου και Νικόλαο Χαβιάρα του Εμμανουήλ, η εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα: Λόγω έναρξης διαπραγμάτευσης αριθμού 11.362.843 νέων μετοχών προερχομένων απο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. τα ποσοστά των ως άνω κ.κ. μετόχων και Δ/ντων Συμβούλων της εταιρείας διαμορφώνονται ως ακολούθως: 1) O κος Αριστείδης Μπελλές (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) κατέχει πλέον ποσοστό 19,808% (7.996.365 μετοχές με δικαίωμα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 16,757%, ως προς δε το ποσοστό του επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αυτό διαμορφώθηκε στο 30,331% ενώ προ της μεταβολής ήταν στο 21,635%. 2) Ο κος Νικόλαος Χαβιάρας (Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) κατέχει πλέον ποσοστό 7,49% (3.027.211 μετοχές με δικαίωμα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 10,9%, ως προς δε το ποσοστό του επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αυτό διαμορφώθηκε στο 8,61% ενώ προ της μεταβολής ήταν στο 11,2%. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται προ μεταβολής έχουν υπολογισθεί με βάση τον προηγούμενο αριθμό μετοχών της εταιρείας ήτοι επί συνολικού αριθμού 29.005.671 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ενώ τα στοιχεία μετά την μεταβολή έχουν υπολογισθεί επί του νέου συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας, κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσης και των νέων μετοχών ως ανωτέρω, ήτοι επί 40.368.514 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.