• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. – Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών Εισηγμένης Εταιρείας (Π.Δ. 51/92)

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

22.9.2005

O κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., με την 1606/22.9.2005 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι στις 19.2.2002 προέβη σε μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου λόγω σύστασης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (κυριότητάς του), με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας να κατέλθει από 18,710% σε 14,253%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο, ήτοι 18,710%. Ενημέρωσε επίσης ότι στις 22.9.2005 το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. έχει πλέον διαμορφωθεί σε 16,75%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 21,626%.