• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε.- Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

1.7.2005

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. η εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 27/6/2005 γνωστοποίηση κατά ΠΔ 51/92, του μέλους Δ.Σ. της εταιρείας, κου Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου, η οποία περιήλθε σε γνώση της στις 30/6/2005, ο κ. Λαμπαδάριος πραγματοποίησε στις 24/6/2005 αγορά 500.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 725.000 ευρώ.
Κατόπιν της ως άνω αγοράς ο κος Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος κατέχει πλέον ποσοστό 1,8444% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρείας, ενώ προηγουμένως κατείχε 0,1206%, ως προς δε τον αριθμό μετοχών που κατέχει σήμερα ανέρχεται συνολικά σε 535.500 μετοχές έναντι 35.500 μετοχών που κατείχε προς της εν λόγω ανακοινωθείσας αγοράς.