• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου επί μετόχων εισηγμένης εταιρίας

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

3.3.2005

Σε συνέχεια της από 3/3/2005 ανακοίνωσης που έλαβε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ως υπόχρεου γνωστοποίησης λόγω μεταβολής ποσοστών εισηγμένης εταιρείας βάσει των διατάξεων του ΠΔ 51/92, η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ, κατ εφαρμογή του άρθρου 281 παρ. 3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, υπό την ιδιότητα της ως ενεχυρούχου δανείστριας μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ, αποδέσμευσε, με ημερομηνία μεταβολής την 3/3/2005, 495.000 μετοχές της ΝΗΡΕΥΣ, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 1,70% του συνόλου των κοινών μετοχών της.
Μετά τη μεταβολή αυτή το συνολικό ποσοστό των ενεχυρασμένων υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ μετοχών με δικαίωμα ψήφου ανέρχεται σε 4,62%, ενώ πριν την μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 6,33% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.