• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

13.11.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., με βάση το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ανακοινώνει ότι λόγω της συγχώνευσής της με την KEGO AE την 10η Νοεμβρίου 2008:
- Ο κος Χαβιάρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 του Ν.3340/2005), απέκτησε 166.521 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου.
- Ο κ. Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 του Ν.3340/2005), απέκτησε 14.250 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου.