• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

13.11.2008

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 3556/2007 και μετά από γνωστοποιήσεις που έλαβε από τους μετόχους της λόγω της συγχώνευσης με την KEGO AE, η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 10ην Νοεμβρίου 2008:
Ο κ. Αριστείδης Μπελλές κατείχε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 21,16% από 17,323% προηγουμένως (άμεσα 17,293% 6.993.001 μετοχές και έμμεσα 0,03% 12.400 μετοχές μέσω της Euromare AE). Το νέο ποσοστό αναλύεται ως εξής: 15,94% των δικαιωμάτων ψήφου άμεσα (10.100.001 μετοχές) και 5,22 % έμμεσα μέσω των εταιρειών Temble Trading LTD 5,20% (3.294.600 μετοχές) και Euromare A.E 0,02% (15.500 μετοχές).
Ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας κατείχε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,38% από 7,499% προηγουμένως (3.027.211 μετοχές). Το νέο ποσοστό αναλύεται ως εξής : 4,84% των δικαιωμάτων ψήφου άμεσα (3.064.643 μετοχές) και 0,55% έμμεσα (346.750 μετοχές) μέσω της εταιρείας Whiteflex Limited.
H Temble Trading LTD κατείχε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,20% (3.294.600 μετοχές) στην ΝΗΡΕΥΣ από 20% των δικαιωμάτων ψήφου (3.468.000 μετοχές) στην KEGO. Το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνει έμμεσα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μπελλέ Αριστείδη που κατέχει στην ΝΗΡΕΥΣ επειδή η Temble Trading LTD είναι εταιρεία συμφερόντων του.
Η ING Bank NV – Equity Finance ως θεματοφύλακας έχει κατέλθει του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΗΡΕΥΣ από το 11% των δικαιωμάτων ψήφου (1.907.400 μετοχές) στην KEGO AE.
Ο κ. Ροδόλφος Γκογκορώσης έχει κατέλθει του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΗΡΕΥΣ από το 5,77% των δικαιωμάτων ψήφου (1.000.000 μετοχές) στην KEGO AE.