• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση συναλλαγής υπόχρεου προσώπου βάσει Ν.3340/2005

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

27.9.2011

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε γνωστοποιεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, της απόφασης 3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των άρθρων 3 και 21 του Ν.3556/2007 και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 27.9.2011, ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, απέκτησε 81.370 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Αναλυτικά, την 22η Σεπτεμβρίου 2011, αγόρασε 15.811 μετοχές συνολικής καθαρής αξίας 10.735,26 ευρώ, την 23η Σεπτεμβρίου 2011 αγόρασε 61.419 μετοχές συνολικής καθαρής αξίας 40.422,35 ευρώ και την 26η Σεπτεμβρίου 2011 αγόρασε 4.140 μετοχές συνολικής καθαρής αξίας 2.732,40 ευρώ.