• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

12.10.2011

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007 και ύστερα από γνωστοποίηση που έλαβε στις 12.10.2011, ότι:
Η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV κατέχει άμεσα συνολικό ποσοστό 23,048% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (14.665.620 μετοχές) μετά από συναλλαγές που διενεργήθηκαν στις 10.10.2011. Η  εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου (100%) από την εταιρία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd, την οποία ελέγχει ο κ. Kakha Bendukidze (74,3%).
Βάσει των ανωτέρω, ο κ. Kakha Bendukidze και η εταιρεία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd κατέχουν έμμεσα συνολικό ποσοστό 23,048% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (14.665.620 μετοχές).
Η παρούσα γνωστοποίηση αφορά αύξηση ποσοστού κατά 3% από τη προηγούμενη γνωστοποίηση.