• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση συναλλαγής υπόχρεου προσώπου βάσει Ν.3340/2005

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

4.11.2011

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε γνωστοποιεί ότι ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, απέκτησε, την 1η Νοεμβρίου 2011, 15.365 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας συνολικής καθαρής αξίας 9.992,69 ευρώ.  Η παρούσα γνωστοποίηση γίνεται κατ'  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, της απόφασης 3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των άρθρων 3 και 21 του Ν.3556/2007 και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που ελήφθη στις 03.11.2011.