• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

16.2.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007 και ύστερα από γνωστοποίηση που έλαβε στις 15.02.2012, ότι:

Στις 13.02.2012, η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV μεταβίβασε στην εταιρεία Tefthys Ocean BV το συνολικό ποσοστό της συμμετοχής που κατείχε επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.  Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσοστό της συμμετοχής της παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ το άμεσο ποσοστό της μηδενίστηκε.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία Tefthys Ocean BV υπερέβη το ποσοστό 20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ και κατέχει άμεσα συνολικό ποσοστό 23,68% (15.070.847 μετοχές).

Η  εταιρεία Tefthys Ocean BV ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου (100%) από την εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV, η οποία ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου (100%) από την εταιρία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd, την οποία ελέγχει ο κ. Kakha Bendukidze (74,3%).  Βάσει των ανωτέρω, ο κ. Kakha Bendukidze, η εταιρεία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd και η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV κατέχουν έμμεσα συνολικό ποσοστό 23,68% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (15.070.847 μετοχές).