• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

16.2.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, λόγω της εισαγωγής 20.638 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 85.294.059,22 € και διαιρείται σε 63.652.283 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,34 € έκαστη. Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 παρ. 5), προς διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου.