• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση συναλλαγής υπόχρεου προσώπου βάσει Ν. 3340/2005 & Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

31.5.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε γνωστοποιεί., με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/2005, την απόφαση της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και ύστερα από ενημέρωση που έλαβε στις 30.05.2012, ότι:


1. ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, απέκτησε στις 28/5/2012 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας συνολικής καθαρής αξίας € 13.550.

2. η KEY FOOD ΑΕ, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Χαβιάρα, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, απέκτησε στις 28/5/2012 100.000 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας € 27.100.