• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

28.6.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ  γνωστοποιεί, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/07, ότι κατά την 26.6.2012 ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 29.6.2012 ανήλθε σε 18.936.893 ήτοι ποσοστό 29,761% επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα:
- Η μέτοχος και Νομική Σύμβουλος της εταιρείας, κα Λαμπρινού Μαρία κατέχει άμεσα 4.500 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,01%  ενώ μέσω πληρεξουσίων κατέχει δικαιώματα ψήφου 3.842.046 ήτοι ποσοστό 6,035%  (εμμέσως).

- Οι κ.κ. Αλέξανδρος Αργυρός ή/και Δημήτριος Βυζάντιος ή/και Παναγιώτα Μπολτέτσου μέσω πληρεξουσίου κατέχουν 15.094.847 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 23,723% ( εμμέσως), με ρητή υπόδειξη ψήφου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης Νο 1,2,3,4,6,7,10 και με την δήλωση του εκπροσωπούμενου μετόχου ότι θα παράσχει ρητές οδηγίες ψήφου στους πληρεξουσίους για τα θέματα 5,8 και 9.