• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση συναλλαγής υπόχρεου προσώπου βάσει Ν. 3340/2005 & Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

11.10.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε γνωστοποιεί, με βάση το Ν.3556/2007 και το Ν. 3340/2005, ότι η EUROMARE ΑΕ, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αριστείδη Μπελλέ, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, απέκτησε 2.329 μετατρέψιμες ομολογίες της εταιρείας.  Αναλυτικά, στις 26.9.2012 αγόρασε 1.382 μετατρέψιμες ομολογίες της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας € 17.633,93 και στις 6.8.2012 αγόρασε 947 μετατρέψιμες ομολογίες της εταιρείας συνολικής καθαρής αξίας € 11.877,53.