• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

21.12.2007

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, στις 20 Δεκεμβρίου 2007 απέκτησαν μετοχές της εταιρείας από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan).
-Ο κος Μπελλές Αριστείδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας απέκτησε 165.000 μετοχές συνολικής αξίας 396.000,00 €.
- Ο κ. Χαβιάρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. απέκτησε 45.000 μετοχές συνολικής αξίας 108.000,00 €.
- Ο κ. Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εταιρείας απέκτησε 15.000 μετοχές συνολικής αξίας 36.000,00 €.
-Ο κ. Χαχλάκης Αντώνιος, Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. απέκτησε 15.000 μετοχές συνολικής αξίας 36.000,00 €.
-Ο κ. Λουμπούνης Δημήτριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. απέκτησε 15.000 μετοχές συνολικής αξίας 36.000,00 €.
-Ο κ. Τριανταφύλλου Χρήστος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Δ/ντης απέκτησε 15.000 μετοχές συνολικής αξίας 36.000,00 €.
-Ο κ. Παπανικολάου Δημήτριος, Γενικός Οικονομικός Δ/ντής Ομίλου, απέκτησε 9.000 μετοχές συνολικής αξίας 21.600,00 €.
-O κ. Γούλιας Γεώργιος, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, απέκτησε 3.000 μετοχές συνολικής αξίας 7.200,00 €.
-Η κα. Λαμπρινού Μαρία, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας, απέκτησε 4.500 μετοχές συνολικής αξίας 10.800,00 €.