• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
    Λεοντίδης Επαμεινώνδας
    Τηλ.+30 210 6698225
    Fax +30 210 6627404
    e-mail n.leontidis@nireus.com
    Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
    Μελιώτη Κορίνα
    Τηλ.+30 210 6698224
    Fax +30 210 6627404
    e-mail k.melioti@nireus.com
    e-mail irodpt@nireus.com
    19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
    Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

31.1.2013

Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών και Ανάπτυξης κος Δημήτρης Δελώνας απεχώρησε μετά από μία ιδιαίτερα γόνιμη και επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία στις 30.01.2013 .
 
Την θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου αναλαμβάνει από την 1η Μαρτίου 2013  ο κος Ευστράτιος Ελισσαίος .

Ο κος Ελισσαίος είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και κάτοχος MBA in International Management από το European University.  Διαθέτει τριάντα και πλέον έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής σε μεγάλους ομίλους ελληνικών εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα όπως ο Όμιλος Εταιρειών  Κυριάκου Φιλίππου και ο Όμιλος Εταιρειών Κ.Α.Ε. (Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών) .  
 
Κορωπί,  30.01.2013