• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

17.12.2007

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με βάση το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11) ανακοινώνει ότι η κα. Χαβιάρα Καλλιόπη (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 του Ν.3340/2005), σύζυγος του κ Χαβιάρα Νικολάου του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, προέβη την 13η και 14η Δεκεμβρίου 2007 σε αγορά 25.000 και 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (σύνολο 50.000 μτχ), καθαρής αξίας 79.927,60 και 79.686,68 ευρώ αντίστοιχα (συνολικής καθαρής αξίας 159.614,28 ευρώ).