• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

26.6.2014

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των εμμέσων δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκδόσεώς της τα οποία μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιο (Anita Hamilton ή/kai Vadim Dubrovin ή/και Βασίλειος-Παναγιώτης Δουζένης) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2014, ανέρχεται σε 23,592% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, δηλαδή 15.027.577 μετοχές. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το όριο του 20%.  Πριν από τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου.  Μετά τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 15.027.577 μετοχές (έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 23,592% (έμμεσα).
Το ποσοστό αυτό αφορά μόνον τη Γενική Συνέλευση και θα παύσει να ισχύει μετά από αυτή.  Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει των πληρεξουσίων ισχύουν και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.