• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (συναλλαγές υπόχρεων προσώπων)

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

6.11.2007

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με βάση το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11) ανακοινώνει ότι, :
- Ο κος Μπελλές Αριστείδης του Στέργιου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 2η και 5η Νοεμβρίου 2007 σε αγορά 10.000 και 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 38.560,00 και 44.920,00 ευρώ αντίστοιχα.
- Ο κος Χαβιάρας Νικόλαος του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 5η Νοεμβρίου 2007 σε αγορά 8.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 29.774,98 ευρώ.

Κορωπί, 6/11/2007