• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

15.4.2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Linnaeus Capital Partners B.V. ότι το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και ενσωματώνονται σε μετοχές εκδόσεώς της , θα ασκηθεί από πληρεξουσίους κατά την κρίση τους  (Vadim Dubrovin ή/και Βασίλειος-Παναγιώτης Δουζένης ή/και Ευαγγελία Πετρόγλου) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 20η Απριλίου 2015, και ανέρχεται σε 23,592% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, δηλαδή 15.027.577 μετοχές. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το όριο του 20%.  Πριν από την ως άνω παροχή πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου.  Μετά την παροχή πληρεξουσιότητας ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που θα ασκήσουν τα ως άνω πρόσωπα διαζευκτικά ή απο κοινού ανέρχεται σε 15.027.577 μετοχές και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 23,592% .Το ποσοστό αυτό αφορά μόνον τη Γενική Συνέλευση και θα παύσει να ισχύει μετά από αυτή.  Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει των πληρεξουσίων ισχύουν και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση.