• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νεότερη Διευκρίνιση επί Σημαντικών Συναλλαγών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

21.9.2007

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προς ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια των από 17/9/2007 και 20/9/2007 ανακοινώσεών της, διευκρινίζει ότι η εταιρεία CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY διαχειρίστρια αμοιβαίων κεφαλαίων με την από 14 Σεπτεμβρίου 2007 επιστολή της, ενημέρωσε ότι ως αποτέλεσμα της μηδένισης του ποσοστού μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε το υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίο κεφάλαιο με την ονομασία G22-HG22 SMALLCAP WORLD FUND INC. μηδενίστηκε κατ’ ακολουθία το αντίστοιχο έμμεσο ποσοστό το οποίο κατείχε μέσω του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου σε δικαιώματα ψήφου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και μεταβλήθηκε επίσης από 5,069% σε 0,00% λόγω πώλησης μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από το υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κορωπί, 21 Σεπ. 07