• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

3.12.2015

Η ΝΗΡΕΥΣ  γνωστοποιεί, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/07, ότι κατά την 02.12.2015 ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 07.12.2015 ανήλθε σε 53.970.353  ήτοι ποσοστό 20,84% επί του συνολικού αριθμού μετοχών που ανέρχεται σε 259.030.486 μετοχές.
Αναλυτικότερα, οι κ.κ. Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ ή/και Ρέβελας Δημοσθένης μέσω πληρεξουσίου κατέχουν 53.970.353 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,84% ( εμμέσως), με εξουσιοδότηση να ψηφίσουν κατά την κρίση τους. Πριν από τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου. Το ποσοστό αυτό αφορά μόνον τη Γενική Συνέλευση και θα παύσει να ισχύει μετά από αυτή. Η παραπάνω αλλαγή στα δικαιώματα ψήφου βάσει του πληρεξουσίου ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.