• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

3.12.2015

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 3556/2007,την απόφαση 1/434/2007 και την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από γνωστοποιήσεις που έλαβε από τους μετόχους της, λόγω πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τραπεζικών υποχρεώσεων, ότι την 30.11.2015:

A) O κος Αριστείδης Μπελλές, κατήλθε του ορίου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει συνολικό ποσοστό 5,18% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή  κατείχε άμεσα και έμμεσα 13.428.101 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 21,01% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου). Το ποσοστό του κου Αριστείδη Μπελλέ αναλύεται ως εξής: 3,91% άμεσα (10.118.001 μετοχές) και 1,28% ( 3.310.100 μετοχές) έμμεσα μέσω της εταιρείας Temble Trading Ltd ( 3.294.600 μετοχές) και της εταιρείας Euromare A.E. ( 15.500 μετοχές).  
Β) Η εταιρεία Temble Trading Ltd, που ελέγχεται απο τον κο Αριστείδη Μπελλέ, κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία και κατέχει ποσοστό 1,27% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή κατείχε άμεσα 3.294.600 δικαιώματα ψήφου ( ήτοι ποσοστό 5,17% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).
Γ) O κος Νικόλαος Χαβιάρας κατήλθε του ορίου του  5 % των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει συνολικό ποσοστό  1,56 % (4.041.443 μετοχές ) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή κατείχε άμεσα και  έμμεσα 4.041.443 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 6,34% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου). Το ποσοστό του κου Χαβιάρα αναλύεται ως εξής : 1,43%  άμεσα ( 3.694.693 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) και 0,13% (346.750 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) έμμεσα μέσω της εταιρείας Whiteflex Ltd.
Δ) Η εταιρεία Linnaeus Capital Partners B.V. κατήλθε του ορίου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατέχει ποσοστό 5,81% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή κατείχε άμεσα 15.037.877 δικαιώματα ψήφου ( ήτοι ποσοστό 23,61% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου ).