• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών Εισηγμένης Εταιρείας (Π.Δ. 51/92)

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

17.4.2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 του ισχύοντος κανονισμού του Χ.Α. και με την από 14/4/2006 γνωστοποίηση κατά Π.Δ. 51/92, που έλαβε από τον κ. Μπελλέ Αριστείδη του Στέργιου, η Εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα: Λόγω πώλησης μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13/4/2006, τα ποσοστά του ως άνω μετόχου και Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: Ο κος Μπελλές Αριστείδης (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) κατέχει πλέον ποσοστό 20,842% (8.413.606 μετοχές με δικαίωμα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενώ προ της μεταβολής κατείχε ποσοστό 23,995%(9.686.425 μετοχές με δικαίωμα ψήφου). Το ποσοστό του επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας διαμορφώθηκε από 30,07% σε 26,919%.