• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

12.11.2010

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε γνωστοποιεί., με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/2005, την απόφαση της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και ύστερα από ενημέρωση που έλαβε στις 11.11..2010, ότι η KEY FOOD ΑΕ, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Χαβιάρα, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, αγόρασε, την 9η Νοεμβρίου 2010, 7.283 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 5.855,40 €.