• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

1.11.2010

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007 και ύστερα από γνωστοποίηση που έλαβε στις 01.11.2010 ότι:

Ο κ. Kahka Bendukidze και η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV (με θεματοφύλακα την HSBC Private Bank Suisse SA) υπερέβησαν για πρώτη φορά το όριο του 15% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και κατέχουν έμμεσα ποσοστό 18,02% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (11.468.311 μετοχές) μετά από συναλλαγές που διενεργήθηκαν στις 26.10.2010. Η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από την εταιρία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd, την οποία ελέγχει ο κ. Kahka Bendukidze.