• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

24.6.2010

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευσης της 18.06.2010 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση της 18.6.2010: 

Aριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνης Χαχλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Λουμπούνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννα Καραχάλιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνης Αντωνούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάρκος Κομονδούρος,, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η θητεία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015. 

Επί πλέον, η Εταιρία ενημερώνει για τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
Ιωάννα Καραχάλιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος