• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Aγορά ιδίων μετοχών

22.4.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 18/02/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 18/03/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: 

1. Την 14.4.2008 αγοράστηκαν 8.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 2,11 € ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 16.880,00 €. 

2. Την 15.4.2008 αγοράστηκαν 12.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 2,11 € ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 25.260,00 €. 

3. Την 17.4.2008 αγοράστηκαν 2.390 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 2,15 € ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.130,70 €. 

Οι ως άνω 22.390 ίδιες μετοχές αγοράστηκαν μέσω της Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης τα 2,11 € ανά μετοχή.