• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

18.3.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε εφαρμογή της από 18/02/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 18/03/2008 απόφασης του ΔΣ. Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορά μέχρι ποσοστού 5% του μετοχικού της κεφαλαίου με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης 1,52 € (τρέχουσα ονομαστική αξία) και ανώτατο όριο τα 6 € ανά μετοχή, κατά το διάστημα από 21/03/2008 έως 17/02/2010, και σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κορωπί, 18/03/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο