• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών

23.7.2002

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 23/7/2001 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, για αγορά ιδίων μετοχών, για κάθε μετοχή και στο χρονικό διάστημα από 27-6-2002 έως 22-7-2002 προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών 200,000 τεμαχίων, ήτοι ποσοστό 0.688 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μέση τιμή 2,40 ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω και με την πάροδο των 12 μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της 23-07-2001 το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία ανέρχεται σε 200,000 τεμάχια ήτοι ποσοστό 0.688% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες αποκτήθηκαν με μέση τιμή 2,40 ΕΥΡΩ