• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

13.3.2019

H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 12η Μαρτίου 2019 από τους μετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική αντίστοιχες επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο :

" Η ( Τράπεζα) ενημερώνει την εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." ( στο εξής "ΝΗΡΕΑΣ") ότι στα πλαίσια πώλησης της συμμετοχής της στη ΝΗΡΕΑΣ και ειδικότερα δυνάμει του απο 20.6.2018 ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών, που έχουν συνάψει οι τράπεζες Πειραιώς, Αlpha Bank, Eurobank και Εθνική με την Andromeda Seafood Limited ως αγοράστρια (στο εξής η "Αγοράστρια"), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Comp) εξέδωσε την με αριθμό και ημερομηνία Μ.9110/15.2.2019 απόφαση (η "Απόφαση ΕΕ"). Η Απόφαση ΕΕ  ενέκρινε την απόκτηση του κοινού ελέγχου των επιχειρήσεων Ανδρομέδα/Νηρέα/Σελόντα, υπό την προϋπόθεση λήψης από τα γνωστοποιούμενα μέρη συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η Απόφαση ΕΕ και την ταχύτερη ολοκλήρωση της εν θέματι συναλλαγής, θα διοριστεί, μεταξύ άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring trustee), o οποίος θα είναι ανεξάρτητο μέρος, θα παρακολουθεί την διαδικασία και θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ΕΕ .

Εν όψει των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει τη ΝΗΡΕΑΣ ότι αποφάσισε να δώσει εντολή στους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους Lazard Freres SAS, PricewaterhouseCoopers και Αlvarez & Marsal και το νομικό της σύμβουλο Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη να παρακολουθήσουν την οργάνωση της διαδικασίας και τη λήψη των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε με την σύμπραξη και της ΝΗΡΕΑΣ, όπου αυτή απαιτείται στα πλαίσια όμως της κείμενης νομοθεσίας και των υπαρχουσών ρυθμιστικών και κανονιστικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων, να συνδράμουν στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων στην Απόφαση ΕΕ δεσμεύσεων " .

Σε σχέση με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στα παραπάνω και διευκρινίζει ότι ο ρόλος της είναι επικουρικός ως προς την παροχή των στοιχείων που θα ζητηθούν στα πλαίσια της συνδρομής για την πρόοδο της διαδικασίας, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, την τήρηση του νόμου και του καταστατικού της.