• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

5.11.2019

Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο του από 30/10/2019 Δελτίο Τύπου του Ομίλου Ανδρομέδα,   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την Diorasis (ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ&Π ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ) ως τον κατάλληλο αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την έγκριση της αγοράς των μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε από τον Όμιλο Ανδρομέδα.

Συνεπακόλουθα και προς διευκόλυνση της έναρξης της παραπάνω διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ αποφάσισε στις 04/11/2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που την αφορά (μονάδες Β. Εύβοιας, ιχθυογεννητικός σταθμός Κανατάδικα και λοιπά σχετικά στοιχεία ) και την εισφορά του σε νέα 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτό το σκοπό και στη συνέχεια αναμένεται να μεταβιβασθεί στον επενδυτή ( εταιρεία ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ&Π ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όρισε ως ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν με ημερομηνία 30.9.2019, ο δε ως άνω εταιρικός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του 4548/2018.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης και σύστασης νέας εταιρείας με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου τελεί υπό τις προϋποθέσεις των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση των όρων της σκοπούμενης απόσχισης καθώς και της λήψης των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων των αρμοδίων προς τούτο αρχών.