• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Διευκρίνιση επί της από 18.12.2019 ανακοίνωσης της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με θέμα «Έγκριση και ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου ∆ιάσ̟πασης της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»

10.1.2020

Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») διευκρινίζει  συμπληρωματικά προς την από 18.12.2019 ανακοίνωσή της  με θέμα «Έγκριση   και   ολοκλήρωση   διαδικασιών   δημοσιότητας   του Σχεδίου ∆ιάσ̟πασης της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»  (http://www.nireus.com/files/ependytes/ANAKOINWSEIS/ANAKOIN%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%99%CE%A3%CE%97%20sap%20(3).pdf), στην οποία γίνεται αναφορά στην από  27/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που αφορά τον διορισμό   των  ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 4548/2019, ότι κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκαν η εταιρία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα οι Ορκωτοί Ελεγκτές κ.κ. Αλέξιος Χατζηπαύλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351) και Γεώργιος Μπουρνή (ΑΜ ΣΟΕΛ 25151) προκειμένου να συντάξουν (α) έκθεση γνωμοδότησης ως εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 4601/2019 και (β) έκθεση αποτίμησης, η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.