• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17.8.2017

Η Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 14/08/2017 και 16/8/2017,  ότι  η κυρία Μπελλέ Σουλτάνα συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005, ως σύζυγος του κύριου Μπελλέ Αριστείδη, Προέδρου του Δ.Σ (Μη εκτελεστικού μέλους) προέβη  στις 14/8/2017 και 16/8/2017 σε πώληση 63.335 και 100.000  κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αντίστοιχα  συνολικής καθαρής αξίας 18.285,92 ευρώ και 28.966,86 ευρώ αντίστοιχα.