• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

7.9.2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των άμεσων  δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκδόσεώς της τα οποία μπορούν να ασκηθούν από την εξουσιοδότηση της Τράπεζας Alpha Bank A.E. προς τους κ.κ. Μιχάλη Ζαχαριουδάκη, Πέτρο Κλωνιάδη, και Θεσσαλία Κωνσταντίνου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ανέρχεται σε 20,65% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, δηλαδή 60.207.070 μετοχές. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το όριο του 20%.  Πριν από τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου.  Μετά τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 60.207.070 μετοχές (άμεσα) και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 20,65% (άμεσα).
Το ποσοστό αυτό αφορά μόνον τη Γενική Συνέλευση και θα παύσει να ισχύει μετά από αυτή.  Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει της εξουσιοδότησης ισχύουν και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.