• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Πρόσκληση για μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

22.9.2017

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙXΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ενημερώνει ότι η εικοστή πέμπτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές είναι η Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017, και γνωστοποιεί τη διαδικασία μετατροπής ομολογιών σε μετοχές του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δάνειου διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών  με ημερομηνία έκδοσης 12/7/2007, με τιμή μετατροπής 0,31 euro, λόγο μετατροπής 44,3871 μετοχές προς μία ομολογία και Εκπρόσωπο Ομολογιούχων /Πληρεξούσιο Καταβολών την Τράπεζα Εurobank Ergasias Α.Ε.
Το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές μπορεί να εξασκηθεί για τις ομολογίες που έχουν αποϋλοποιηθεί, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας μετατροπής, με έγγραφη δήλωση του Ομολογιούχου προς τον Εκπρόσωπο Ομολογιούχων, Τράπεζα Eurobank-Ergasias Α.Ε. Οι Ομολογιούχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής ως προς το σύνολο ή μέρος των ακέραιων ομολογιών που έχουν δεσμεύσει στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας ώστε να λάβουν ακέραιο αριθμό μετοχών της Εταιρείας.
Εκτός από την έγγραφη δήλωση ο Ομολογιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα :

1. Πρωτότυπη βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών που επιθυμεί να μετατραπούν
2. Πρόσφατη εκτύπωση της Μερίδας του στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), διαφορετικά οι δεσμεύσεις δεν ισχύουν.

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ  με την καταχώρηση των μετοχών από την μετατροπή των ομολογιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) εξοφλεί την υποχρέωσή της για αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών.

Οι μετοχές που θα προκύψουν από την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης που εξασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής.

 Οι κ.κ. Ομολογιούχοι μπορούν να αιτηθούν την αποϋλοποίηση των ομολογιών τους στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την αποϋλοποίηση των ομολογιών είναι:
1.Οι ενσώματες ομολογίες.
2. Αντίγραφο μερίδας επενδυτή του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
3. Αστυνομική Ταυτότητα

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε , Investor Information Services (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α όροφος 2ος , τηλ. κέντρο 210 35 22400, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30 π.μ. μέχρι 14.00 μμ ή με την Υπεύθυνη μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων κα. Κορίνα Μελιώτη  τηλ 210 66 98 224.