• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

ΑΜΚ της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές.

24.11.2017

Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως 2007, τα κάτωθι :

1.Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους  συνολικά 56.761 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά € 755.833,20 και εκδίδονται συνολικά 2.519.444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 24.10.2017 απόφασή του πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις.

 3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει € 88.205.043,60 και θα είναι διαιρεμένο 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €.

 4. H Εταιρεία θα ενημερώσει για  την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερη ανακοίνωσή της.