• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοινωση εκλογής νέου μέλους και Ανασυγκρότησης σε σώμα

10.9.2018

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 10/9/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκλέχθηκε νέο μέλος Δ.Σ. συνεπεία της δηλωθείσας παραιτήσεως του Πρόεδρου και μέλους του Δ.Σ. κου Αριστείδη Μπελλέ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να εκλέξει τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, κο Ευστράτιο Ελισσαίο.

Ο κος Ελισσαίος κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA σε International Management από το European University. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες ως Γενικός Δ/ντής και Οικονομικός Δ/ντής. Από την θέση του αυτή συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες του εταιρικού μετασχηματισμού με την είσοδο των τραπεζών στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Ομίλου «ΝΗΡΕΥΣ», στην λειτουργική του εξυγίανση καθώς και στην σε εξέλιξη πώληση του Ομίλου σε νέους επενδυτές.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να ανασυγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

Αντώνης Χαχλάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Σακελλαρίδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αννα Πουσκούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Φρονίστας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάρκος Κομονδούρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευστράτιος Ελισσαίος, Εκτελεστικό Μέλος.

Η ως άνω εκλογή του νέου μέλους θα υποβληθεί προς επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ως προς την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων .