• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19.3.2019

H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 18η Μαρτίου 2019 από τους μετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική αντίστοιχες επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο:

"  Αθήνα, 18/03/2019

Σε απάντηση του από 14/3/2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα ενημερώνει την εταιρεία σχετικά με τα κάτωθι θέματα, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 μέσα. Συγκεκριμένα:

α) η πραγματοποίηση της απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Ανδρομέδα/Νηρεύς/Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, μετόχων της εταιρείας Andromeda Seafood Limited (εφεξής η «Αγοράστρια»), τελεί υπό δύο προϋποθέσεις:

1) της κατάρτισης οριστικής συμφωνίας εκποίησης με έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστές για την πώληση (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10.000 τόνους Μεσογειακών ιχθύων, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και για τη μεταφορά στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής, και

2) της έγκρισης καταλληλότητας του υποψηφίου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι υποψήφιοι αγοραστές δύνανται να επιλέξουν εκείνοι τον συνδυασμό ιχθυοτροφείων, συσκευαστηρίων και εκκολαπτηρίων που θα αγοράσουν, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τα παραπάνω όρια παραγωγικής δυναμικότητας σε τόνους ιχθύων και σε τεμάχια γόνου.

Η δυναμικότητα των μονάδων που πρόκειται να εκποιηθούν, σε σχέση με το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας κάθε επιμέρους εταιρείας, ακριβώς επειδή είναι διαθέσιμοι προς εκποίηση περισσότεροι συνδυασμοί περιουσιακών στοιχείων (εναλλακτικά), θα προκύψει μετά την κατάρτιση της οριστικής συμφωνίας για την εκποίηση των άνω περιουσιακών στοιχείων με τον υποψήφιο αγοραστή και δεν μπορεί σήμερα να υπολογιστεί.

Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι υποχρεωτική για να έχει ισχύ η με αριθμό και ημερομηνία Μ.9110/15.2.2019 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, το βάρος υλοποίησης των οποίων φέρει η Αγοράστρια, η οποία έχει αναθέσει σε Οικονομικό της Σύμβουλο την οργάνωση και τον έλεγχο της διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής προσφορών από τους υποψήφιους αγοραστές.

β) Μετά από επικοινωνία με την Αγοράστρια, ενημερωθήκαμε ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων και τη σύναψη συμφωνίας με υποψήφιο(ους) αγοραστή(ές) έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται και εκτιμάται ότι η καταρχήν συμφωνία για την εκποίηση των άνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει συναφθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι την 20/6/2019, που είναι η συμφωνηθείσα απώτατη ημερομηνία απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Ανδρομέδα/Νηρεύς/Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, μετόχων της εταιρείας Andromeda Seafood Limited, με δυνατότητα των μερών να συμφωνήσουν παράταση της προθεσμίας αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.